வரித்துறை, 'கிடுக்கிப்பிடி' : பதிவாளர்கள் திணறல்

Comments